Evaluering av insentivordning innen MNT-fag

Vi skal evaluere insentivordningen for kvinner i høyere vitenskaplige stillinger i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fag) for Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartmentet iverksatte i 2010 insentivordningen som en prøveordning for å øke kvinneandelen i MNT-fag.

Formålet med ordningen er å premiere universiteter og høyskoler ved at tilsetting av kvinner i fast ansettelse som førsteamanuensis, førstelektor, dosent eller professor utløser inntil 300.000 kroner til institusjonen (utenom internt opprykk). Bakgrunnen for forslaget er den lave andelen kvinner i høyere stillinger i MNT-fag. Proba skal, i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning, undersøke om og eventuelt i hvilken grad ordningen er et effektivt tiltak for å bidra til å utjevne den skjeve kjønnsfordelingen i MNT-fag. Prosjektet skal undersøke hvorvidt ordningen har ført til endrede holdninger og praksis ved universiteter og høgskoler for å finne kvalifiserte kvinnelige søkere til toppstillingene de utlyser, og om ordningen har medført økt bevissthet om likestilling i UH-sektoren.

Kontaktperson hos Proba: Lars-Erik Becken og Ingunn Marie Eriksen