Evaluering av ”Forsøk med utvidet egenmelding og tettere oppfølging av sykmeldte”.

I samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) skal Proba evaluere et forsøk med to typer tiltak innenfor sykefraværsarbeidet på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hovedproblemstillingene i evalueringen er å analysere hvilke effekter utvidet egenmelding og tettere oppfølging av sykmeldte har for:

  • Sykefraværet (hyppighet, varighet, gradering)
  • Aktiviteter og roller/samhandling mellom de ulike aktørene i sykemeldingsprosessen (arbeidsgiver, sykmeldt, sykmelder og NAV)
  • Kostnader for de involverte aktørene

Prosjektet skal gi kunnskap som kan gi grunnlag for å vurdere dagens ordning med hensyn til lengden på egenmeldingsperioden og rollefordelingen mellom aktørene i sykefraværsoppfølgingen.

Forsøket vil bli utformet som et kvasi-eksperiment, der et mindre antall virksomheter blir invitert til å delta. Evalueringen vil kombinere kvantitative og kvalitative metoder. Den konkrete utformingen av intervensjonene (utvidet egenmelding og tettere oppfølging av sykmeldte) gjøres i samarbeid med oppdragsgiver. Det skal legges vekt på å måle de isolerte effektene av hvert av virkemidlene.

Helene Berg er prosjektleder, mens Knut fossestøl er prosjektleder i AFI.