Spørreundersøkelse til elever i videregående skole

For informasjon på nynorsk, se nederst på siden.

Du har fått link til denne informasjonen fordi du er elev i en videregående skole som deltar i undersøkelsen «Retten til å leve et fritt liv».

Formål med undersøkelsen

Formålet med undersøkelsen er å finne ut om du som er elev ved en videregående skole i Norge får ta frie valg, eller om du blir utsatt for negativ sosial kontroll og eventuelle reaksjoner fra personer rundt deg. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ønsker å få mer kunnskap om disse temaene og som har betalt oss for å gjøre dette oppdraget. Proba samfunnsanalyse er ansvarlig for prosjektet. Svarene fra spørreundersøkelsen vil inngå i en rapport som vi skriver. Rapporten vil bli tilgjengelig på proba.no og IMDi sine nettsider fra og med i sommer.

Du må samtykke i å delta i undersøkelsen. Det gjør du ved å gå til undersøkelsen her:

Gå til undersøkelsen

Les først informasjonen nedenfor om personvern.

Personvern

Hva innebærer det for deg å delta?

Dersom du ønsker å delta, vil du svare på ulike spørsmål om vennskap, familierelasjoner, skolehverdagen, tanker og bekymringer om framtiden. Undersøkelsen tar omtrent 15-20 minutter å svare på. Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert elektronisk.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Men vi håper selvfølgelig at du ønsker å være med, da myndighetene trenger informasjon om hvordan elever i videregående skoler har det.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Du vil være anonym i undersøkelsen. Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Kun forskere i Proba samfunnsanalyse vil ha tilgang til svarene. Svarene dine vil bli sammenstilt med alle de andre svarene innenfor samme fylke og vil bli publisert i en forskningsrapport.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er til sommeren. Alle svar fra spørreundersøkelsen vil da bli slettet.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Proba samfunnsanalyse har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: Anette Walstad Enes, awe@proba.no


 


Informasjon på nynorsk

Spørjeundersøking til elevar i vidaregåande skule

Du har fått link til denne informasjonen fordi du er elev i ein vidaregåande skule som deltek i undersøkinga «Retten til å leve eit fritt liv».

Formål med undersøkinga

Formålet med undersøkinga er å finne ut om du som er elev ved ein vidaregåande skule i Noreg, får ta frie val, eller om du blir utsett for negativ sosial kontroll og eventuelle reaksjonar frå personar rundt deg. Det er Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) som ønskjer å få meir kunnskap om desse temaa, og som har betalt oss for å gjere dette oppdraget. Proba samfunnsanalyse har ansvar for prosjektet. Svara fra spørjeundersøkinga vil inngå i ein rapport som vi skriv. Rapporten vil bli tilgjengeleg på proba.no og IMDi sine nettsider frå og med i sommar.

Du må samtykkje i å delta i undersøkinga. Det gjer du ved å gå til undersøkinga her:

Gå til undersøkinga

Les først informasjonen nedanfor om personvern.

Personvern

Kva inneber det for deg å delta?

Dersom du ønskjer å delta, vil du svare på ulike spørsmål om vennskap, om familierelasjonar, om skulekvardagen og om tankar og bekymringar om framtida. Undersøkinga tek omtrent 15–20 minutt å svare på. Svara dine frå spørjeskjemaet blir registrerte elektronisk.

Det er friviljug å delta

Det er friviljug å delta i prosjektet. Viss du vel å delta, kan du når som helst trekkje samtykket tilbake utan å oppgi nokon grunn. Alle personopplysningane dine vil då bli sletta. Det vil ikkje ha nokon negative konsekvensar for deg viss du ikkje vil delta, eller viss du seinare vel å trekkje deg. Men vi håper sjølvsagt at du ønskjer å vere med, då styresmaktene treng informasjon om korleis elevar i vidaregåande skular har det.

Personvernet ditt – korleis vi tek vare på og bruker opplysningane dine

Du vil vere anonym i undersøkinga. Vi vil berre bruke opplysningane om deg til dei formåla vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandlar opplysningane konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Berre forskarar i Proba samfunnsanalyse vil ha tilgang til svara. Svara dine vil bli samanlikna med alle dei andre svara innanfor same fylke og vil bli publiserte i ein forskingsrapport.

Kva skjer med opplysningane dine når vi avsluttar forskingsprosjektet?

Opplysningane blir anonymiserte når prosjektet blir avslutta, noko som etter planen er til sommaren. Alle svara frå spørjeundersøkinga vil då bli sletta.

Rettane dine

Så lenge du kan identifiserast i datamaterialet, har du rett til

  • å få innsyn i kva personopplysningar som er registrerte om deg, og å få ein kopi av opplysningane
  • å få retta personopplysningar om deg
  • å få sletta personopplysningar om deg
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlinga av personopplysningane dine
Kva gir oss rett til å behandle personopplysningar om deg?

Vi behandlar opplysningar om deg basert på samtykket ditt.

På oppdrag frå Proba samfunnsanalyse har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlinga av personopplysningar i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Kvar kan eg finne ut meir?

Viss du har spørsmål til studien eller vil gjere bruk av rettane dine, ta kontakt med: Anette Walstad Enes, awe@proba.no