Evaluering av Kommunenes strategiske forskningsorgan

Formålet med Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) å bidra til et nasjonalt kunnskapsløft i kommunale tjenester som i sin tur skal bidra til å utvikle kommunenes rolle som initiativtaker til, formidler og bruker av forskning. Fra rundt årsskiftet 2020–2021 har KSF blitt pilotert i KSF Vest-piloten i Rogaland og Vestland og fra 2022 i KSF-pilot Midt i Trøndelag.

Proba samfunnsanalyse – i samarbeid med Agenda Kaupang – har evaluert denne piloteringen på oppdrag fra KS, som også er initiativtaker og organisator av KSF. Vi har utført oppdraget som en underveisevaluering, med formål å kunne gi anbefalinger om en mulig opptrapping av KSF som et nasjonalt kunnskapssystem for kommunene. Datagrunnlaget er i hovedsak intervjumateriale fra samtaler med aktører som har deltatt i KSF-pilotene.

Vi har tatt utgangspunkt i to hovedproblemstillinger:
1) Hva er sentrale erfaringer og resultater fra piloteringen av KSF?
2) Hva bør videreføres, justeres eller avvikles i videreutvikling og mulig opptrapping av KSF nasjonalt?

Det er relativt kort tid siden pilotene ble etablert, så de viktigste resultatene som er oppnådd så langt, er at flere kommuner har etablert og utviklet kapasiteter og samarbeidsstrukturer med tanke på å bruke forskningsbasert kunnskap i tjenesteutviklingen. Vårt inntrykk er at det samarbeides godt i disse strukturene, og at det ikke knytter seg utfordringer til selve samarbeidet.

Motorkommunerollen er essensiell. Små kommuner er avhengige av deltakelse i klynge-organisering eller andre former for samarbeid med kommuner som har kapasitet til å «dra lasset». KSF-arbeidet i hver kommune bør forankres politisk i egen strategi eller i planverket. Det må også forankres i administrasjonen og i de enkelte virksomhetene.

Det regionale nivået vil ha en svært viktig oppgave i å etablere nye klynger, særlig i områder der det i utgangspunktet ikke er mulig å identifisere opplagte motorkommune-kandidater. Fylkeskommunene er en særlig viktig aktør som bør involveres på regionalt nivå.

Vi anbefaler at det utarbeides en strategi eller plan for videreutvikling av et kunnskapsløft for norske kommuner.

Terminologien knyttet til KSF bør gjennomgås kritisk og vurderes spesielt med tanke på god kommunikasjon i den videre utviklings- og mobiliseringsinnsatsen.

Det nasjonale KSF-nivået bør ha som en viktig oppgave å bidra til at KS har en stemme inn mot nasjonale myndigheter, og som kan være en aktør som nasjonale myndigheter som departementer og Forskningsrådet kan henvende seg til for dialog om større nasjonale FoU-prosesser.

Det regionale leddet bør styrkes og utvikles med tanke på å ha som oppgave å mobilisere kommuner inn i nye klyngedannelser.

Vi anbefaler at KSF-strukturen utformes med høy grad av fleksibilitet, slik at den tillater «opportunistisk» organisering nedenfra med høy grad av lokale tilpasninger. Der hvor det finnes eksisterende egnede samarbeidsstrukturer, bør disse benyttes i etablering av nye kommuneklynger og regioner.

Vi anbefaler at det avsettes såkorn-finansiering til etablering og oppstart av nye klynger.

Prosjektleder i Proba var Jens Plahte.