Evaluering av Arbeidsforberedende trening – spørreundersøkelse til leverandører

Proba samfunnsanalyse og Frischsenteret evaluerer tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Evalueringen skal blant annet se på hvilke elementer i tiltaksgjennomføringen som er viktige for deltakernes overgang til arbeid. Kunnskapen kan brukes både av NAV leverandørene i videre kvalitetsarbeid.

Som ledd i undersøkelsen gjennomfører vi en spørreundersøkelse til alle leverandørene av AFT i alle landets fylker.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Vi har fått kontaktinformasjon til deg via NAVs fylkeskontor, med informasjon om at du er fagansvarlig eller teamleder for AFT i din virksomhet når det gjelder den aktuelle avtalen med NAV.

Dersom du mener at du ikke er den rette til å svare på spørsmålene, kan du gi oss informasjon om det til slutt i undersøkelsen, eller ta direkte kontakt med prosjektleder i Proba, Helene Berg (hb@proba.no, 97 70 41 70).

Temaer i undersøkelsen

Spørsmålene i undersøkelsen handler om

  • Virksomhetens størrelse og eventuelle interne produksjon.
  • Antall deltakere og omfanget av arbeidsutprøving/-trening i skjermet og ordinært arbeidsliv, samt opplæringsaktiviteter. Undersøkelsen inneholder ikke spørsmål om enkeltdeltakere.
  • NAVs oppfølging av dere som leverandør.
  • Egenvurdering av ulike kjennetegn ved gjennomføringen av tiltaket.

Informasjonen fra undersøkelsen vil senere bli koplet til NAVs data om deltakerne, slik at vi kan analysere hvordan kjennetegn ved leverandørene eventuelt påvirker resultatene av tiltaket. Det er SSB som gjennomfører koplingen, og både deltakerne og virksomhetene vil bli anonymisert før vi får utlevert det koplede datamaterialet. Undersøkelsen innebærer ingen evaluering av den enkelte leverandør.

Det er frivillig å svare, men det er svært viktig for undersøkelsen at vi får svar fra alle leverandørene. Vi håper derfor at du vil bidra! Det tar ca 15 minutter å svare.

Om personvernet

Spørsmålene handler om virksomheten/gjennomføringen av AFT og ikke deg som person eller enkeltdeltakere. Siden vi har informasjon om din e-postadresse og hvor du jobber, regnes dette likevel som personopplysninger. Vi må derfor følge lovpålagte regler for oppbevaring og behandlingen av denne informasjonen. Du kan lese mer om personvernet nedenfor.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Ved å besvare undersøkelsen samtykker du i at informasjonen blir brukt i undersøkelsen slik vi har beskrevet her. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Du kan trekke deg ved å sende en henvendelse til Proba – se kontaktinformasjon nedenfor.

Hvordan vi oppbevarer og bruker opplysningene

Vi vil bare bruke opplysningene til det formålet vi har omtalt her. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Kun de som jobber med prosjektet i Proba og SSB har tilgang til datamaterialet. Dataene vil lagres med høy grad av sikkerhet.

Frischsenteret og Proba vil utarbeide en rapport fra undersøkelsen. Vi vil presentere aggregerte tall og analyser, og det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner eller leverandører i rapporten.

Prosjektet skal avsluttes sommeren 2023. Alle data fra undersøkelsen vil da bli slettet.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • få slettet personopplysninger om deg,
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Du samtykker ved å besvare undersøkelsen.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med prosjektleder i Proba: Helene Berg, på e-post hb@proba.no eller telefon 97 70 41 70.