Arbeidsinkludering av personer med funksjonsnedsettelse – Perspektiver fra arbeidsgivere og arbeidstakere

På oppdrag for Virke har Proba kartlagt barrierer og muligheter for arbeidsinkludering av personer med funksjonsnedsettelse. Resultatene fra undersøkelsen tyder på at negative forventinger til kandidater med funksjonsnedsettelse, samt lav kompetanse om og erfaringer med målgruppen, er sentrale barrierer for at arbeidsgivere ansatte personer med funksjonsnedsettelse. De negative forventningene er ofte knyttet til forventninger om høye kostnader og lav produktivitet.

Strukturert opplæring og kompetansebygging blant ledere og HR-personale synes å være det mest effektive tiltaket for at arbeidsgiverne blir mer inkluderingsvillige. Det ser også ut til at inkludering av personer med funksjonsnedsettelse kan gi betydelige gevinster for bedrifter, både gjennom økt lønnsomhet og bedre arbeidsmiljø. Resultatene tyder på at virksomheter ofte overvurderer de negative sidene og undervurderer de positive sidene ved å ha ansatte med funksjonsnedsettelse.

Den sentrale barrierene for kandidatene/arbeidstakerne handler om manglende formell kompetanse, nedsatt arbeidsevne og vanskelige overganger i og mellom utdanning og arbeidsliv. På den positive siden finner vi at utdanning og deltakelse i arbeidsmarkedstiltak har viktige effekter for arbeidstilknytning. Egen motivasjon og beslutsomhet, samt støtte i sosiale nettverk synes også å være viktige faktorer for at personer med funksjonsnedsettelse får varig tilknytning til arbeidslivet.

Funnene baserer seg på en litteraturgjennomgang og en workshop med deltakere fra arbeidslivet.

Prosjektleder i Proba var Rune Busch.