Intervjuer om tilbudet til veteraner fra NAV og andre instanser

Du har samtykket i at vi tar kontakt med deg fordi du kan ha verdifull informasjon om brukernes erfaringer med tilbudet fra NAV og andre instanser.

For å delta i intervju må du samtykke i at vi kan bruke informasjonen om deg i evalueringen. Det kan du gjøre ved å krysse av i denne lenken og registrere telefonnummeret ditt slik at vi kan ta kontakt og avtale et tidspunkt hvor vi kan intervjue deg på telefon:

Samtykke og telefonnummer

Nedenfor kan du lese mer om undersøkelsen og personvernet.

Formål

Statlig veterankontakt i Oslo og Viken er en forsøksordning i NAV. Målet med ordningen er å sikre at personer som har vært i internasjonal tjeneste får god oppfølging og gi veteraner den anerkjennelsen de fortjener. Proba skal evaluere ordningen, og:

  • Vurdere virkningen for brukerne av en særskilt ordning med veterankontakt
  • Vurdere ulike tilbud og kompetansen i Arbeids- og velferdsetaten når det gjelder oppfølging av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner
  • Vurdere behovet og sammenligne tilbudet om veterankontakt med andre tilbud i NAV, hos kommunale aktører og andre aktører (f.eks. veteranorganisasjoner, Forsvaret, etc.).

Vi skal gjennomføre en dokumentanalyse, intervjue sentrale aktører, intervjue veiledere ved NAV-kontorer, gjennomføre en brukerundersøkelse av veteraner, en kartlegging av ordninger i Danmark og Nederland, og arrangere et dialogmøte.

Formålet med intervjuer av veteraner er først og fremst å undersøke brukererfaringer når det gjelder oppfølging av personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Vi skal bruke informasjonen til å utarbeide spørsmål til en spørreundersøkelse, og til å utdype resultatene fra spørreundersøkelse. Vi skal intervjue inntil 10 veteraner i alt.

Undersøkelsen er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet, som ønsker å bruke resultatene til å kunne tilby bedre, mer effektive og mer brukerrettete tjenester, samt vurdere veivalg framover når det gjelder videreføring eller utvidelse av ordningen.

Proba samfunnsanalyse er ansvarlig for å gjennomføre prosjektet.

Hva innebærer det for deg å delta?

Å delta i prosjektet innebærer at du deltar i et intervju på telefon. Intervjuet vil vare i ca én time. Vi vil stille spørsmål om din situasjon på arbeidsmarkedet, eventuelle behov for bistand til å få eller beholde arbeid, og dine erfaringer med tilbudet fra NAV eller andre instanser.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Du kan trekke deg ved å sende en henvendelse til Proba – se kontaktinformasjon nedenfor.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Siden vi kontakter deg på telefon/e-post for å avtale intervju, og noterer noe informasjon om din utenlandstjeneste og status på arbeidsmarkedet, er det en viss mulighet for å identifisere deg i referatene vi skriver. Vi må derfor følge reglene for oppbevaring og behandling av slike opplysninger.

Vi vil bare bruke opplysningene til det formålet vi har omtalt her. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Kun de som jobber med prosjektet i Proba har tilgang til referatene. Informasjonen lagres med høy grad av sikkerhet.

Proba vil utarbeide en rapport fra undersøkelsen, der vi vil gjengi oppsummeringer og anonymisert informasjon fra intervjuene. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i rapporten.

Hva skjer med referatene når vi avslutter forskningsprosjektet?

Prosjektet skal avsluttes innen 30. juni 2022. Alle data fra undersøkelsen vil da bli slettet.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • få slettet personopplysninger om deg,
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger, og
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Proba har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS – vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

  • Prosjektleder i Proba: Helene Berg, på e-post hb@proba.no
  • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17.