Evaluering av Nasjonal oppfølgingsenhet (NOE)

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet skal Proba samfunnsanalyse evaluere forsøk med Nasjonal oppfølgingsenhet (NOE) i NAV. NOE følger opp standard brukere over 30 år, i hele landet. Vi skal se på om etableringen av NOE bidrar til at brukere med antatt størst behov for bistand får bedre oppfølging ved kontorene, samtidig som NOEs målgruppe får nødvendig oppfølging. Vi skal også se på tids- og ressursbruk, og kvalitet og effektivitet i oppfølgingen av ulike brukergrupper. Viktige temaer vil være om og hvordan nasjonal oppfølgingsenhet frigjør tid ved lokalkontorer og gir mer effektiv bruk av ressurser, endringer i innhold og kompetanse i oppfølging, og hvilke konsekvenser organiseringen har for ulike brukergrupper.

Som del av evalueringen, sender vi en spørreundersøkelse til alle landets NAV-kontorer. I tillegg intervjuer vi representanter for NAV fylkene, ansatte i NOE og ledere ved utvalgte NAV-kontorer. Vi analyserer også statistikk og registerdata fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Vi håper du vil bidra med informasjon som er viktig for evalueringen!

Du bestemmer selv om du vil være med

Det er frivillig å delta. Du samtykker ved å besvare undersøkelsen. Du kan når som helst trekke deg eller ombestemme deg.  Da vil vi slette informasjonen vi har.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Kun de som jobber med prosjektet i Proba har tilgang til dataene.

Hva skjer med dataene når vi avslutter forskningsprosjektet?

Proba har gjennom meldeskjema til SIKT forpliktet seg til å slette alle data fra evalueringen innen desember 2024.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • få slettet personopplysninger om deg,
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Personopplysninger som behandles i forbindelse med spørreundersøkelsen

Proba har fått oppgitt epost-adresser til NAV-lederne fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

På oppdrag fra Proba har NSD vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

  • Pia Dybvik Staalesen i Proba, på e-post pds@proba.no, eller Helene Berg på e-post hb@proba.no
  • Sikt (tidligere NSD – Norsk senter for forskningsdata AS), på epost (postmottak@sikt.no) eller telefon: 73 98 40 40.