Evaluering av Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Proba samfunnsanalyse skal på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluere Kompetanseteamet  mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. I den forbindelse ønsker vi å få mer kunnskap om offentlige tjenesters erfaring med å håndtere saker som omhandler denne tematikken, hva slags bistandsbehov tjenestene har, eventuell erfaring med Kompetanseteamet og innspill til forbedringer.  Vi ønsker å intervjue offentlige tjenester som enten

  • har mottatt veiledning og/eller kompetansehevende tiltak fra Kompetanseteamet
  • har opplevd problemstillinger knyttet til tematikken, men ikke har benyttet seg av kompetanseteamet

Hvis du ønsker å delta i intervju, har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med prosjektleder i Proba Jens Lunnan Hjort, jlh@proba.no / 941 00 119.

Intervjuet vil gjennomføres digitalt eller på telefon, og ha en varighet på ca 30-60 minutter.

Hva betyr det for deg å delta i forskningsprosjekt?

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Kun de som jobber med prosjektet i Proba har tilgang til referatene.

Hva skjer med referatene når vi avslutter forskningsprosjektet?

Proba har gjennom meldeskjema til NSD forpliktet seg til å slette alle data fra evalueringen innen 31.12.2023.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • få slettet personopplysninger om deg,
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger, og
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Du samtykker i dette ved å besvare denne henvendelsen og avtale intervju.

På oppdrag fra Proba har NSD vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.