Vil du delta i en undersøkelse for å evaluere NAVs tjenester og tilbud til veteraner?

Vi sprer denne informasjonen på sosiale medier og via ulike organisasjoner for å nå fram til flest mulig veteraner. Del gjerne denne lenken videre til andre veteraner du kjenner, og/eller i sosiale media.

Du trenger ikke å ha hatt kontakt med NAV for å svare.

Formålet med spørreundersøkelsen er å undersøke 

  • behovet for NAVs tjenester til veteraner 
  • hvordan NAVs tilbud til veteraner fungerer generelt  
  • hvordan ordningen med Veterankontakt fungerer sett i forhold til andre tilbud til veteraner

Som deltaker kan du være med i trekningen av to universal gavekort på 2000 kroner. 

For å bli med på prosjektet må du samtykke i at vi kan bruke den informasjonen du gir oss i evalueringen. Du kan delta i undersøkelsen anonymt, men dersom du vil delta i lotteriet ber vi deg oppgi telefonnummeret i undersøkelsen. Les først informasjonen nedenfor.  

Gå til undersøkelsen


Formål med prosjektet 

NAV har de siste årene hatt en egen veterankontakt i Oslo og Viken. Målet med ordningen er å sikre at personer som har vært i internasjonal tjeneste for Norge får god oppfølging og gir veteraner den anerkjennelsen de fortjener.

NAVs veterankontakt er en forsøksordning, og det skal nå vurderes hvordan den fungerer. Vi skal undersøke i hvilken grad ordningen gir en bedre tjeneste for veteraner sammenliknet med andre tilbud som finnes, hvordan kompetansen om målgruppa er i NAV generelt, og hvordan NAVs tilbud bør organiseres i framtida.

Formålet med spørreundersøkelsen er å undersøke behov og erfaringer blant de som selv har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. I tillegg skal vi intervjue sentrale personer i NAV, Forsvaret, helsetjenester, veiledere ved NAV-kontorer m.fl., og vi skal kartlegge hvordan tilbudet er organisert i enkelte andre land.

Undersøkelsen er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Proba samfunnsanalyse er ansvarlig for å gjennomføre prosjektet.

Hva innebærer det for deg å delta? 

Å delta i prosjektet innebærer å besvare spørreundersøkelsen som du kommer til via lenken nedenfor. Undersøkelsen tar ca 15-20 minutter å gjennomføre.

Her får du noen spørsmål om deg selv og tjenesten du har hatt, din situasjon på arbeidsmarkedet og eventuelle utfordringer du har hatt når det gjelder jobb/helse eller økonomi. Videre får du spørsmål om du har hatt behov for bistand til å få eller beholde arbeid eller behov for andre typer tjenester, og eventuelle erfaringer med tilbudet fra NAV eller andre instanser.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Du kan trekke deg ved å sende en henvendelse til Proba – se kontaktinformasjon nedenfor.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene til det formålet vi har omtalt her. Vi behandler opplysningene konfidensielt, i samsvar med personvernregelverket. Kun de som jobber med prosjektet i Proba har tilgang til datamaterialet. Informasjonen lagres med høy grad av sikkerhet. Proba vil utarbeide en rapport fra undersøkelsen. Der vi vil gjengi statistikk og analyser. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i rapporten. Alle data fra undersøkelsen vil bli slettet når prosjektet er avsluttet – senest innen 30. juni 2022.

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
  • å få rettet personopplysninger om deg,  
  • få slettet personopplysninger om deg, 
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger, og 
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.  

På oppdrag fra Proba har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS – vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

  • Prosjektleder i Proba: Helene Berg, på e-post hb@proba.no 
  • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17. 

Gå til undersøkelsen