Kartlegging av arbeid med samisk kunst og kultur i kulturvirksomheter i Norge

På oppdrag for Kulturdirektoratet, Sametinget og Samerådet har Proba gjennomført en kartlegging av arbeid med samisk kunst og kultur i kulturvirksomheter i Norge. Formålet har vært å få innsikt i hvordan virksomhetene arbeider med samisk kunst og kultur, hva de legger vekt på i arbeidet, og i hvilken grad ulike virksomheter samarbeider om samisk kunst og kultur. Kartleggingen belyser også virksomhetenes kompetanse på samisk kunst og kultur, og hva de mener er relevante kompetansehevingstiltak. Den viktigste datakilden er en spørreundersøkelse blant et utvalg kulturvirksomheter som får tilskudd til drift av en viss størrelse innen feltene musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst, museum og kulturarv. I tillegg har vi intervjuet representanter for et utvalg virksomheter.

Over halvparten av kulturvirksomheter som ikke er samiske, oppgir i spørreundersøkelsen at de har arbeidet med samisk kunst og kultur det siste året. Nær halvparten oppgir at de har samarbeidet med en samisk kulturvirksomhet eller -aktør. Hovedbegrunnelsen for å arbeide med samisk kunst og kultur er at det er kunstnerisk interessant, og det samarbeides tilsynelatende like mye med samiske enkeltkunstnere som med samiske kulturvirksomheter. Kartleggingen tyder på at kulturvirksomhetene er motivert for å samarbeide mer om samisk kunst og kultur, og at samiske kulturvirksomheter i økende grad fungerer som rådgivere for kulturvirksomheter som ikke er samiske. Økonomi og rammebetingelser begrenser samiske virksomheters muligheter for samarbeid. Dette påvirker også virksomheter som ikke er samiske, siden de har behov for samarbeid for å styrke sitt arbeid med og kompetanse på samisk kunst og kultur.

På bakgrunn av funnene fra kartleggingen anbefaler vi at det arbeides videre med å utvikle en kunnskapsbank med oversikt over samiske kompetanseaktører på kunst- og kulturfeltet, samt økt vekt på formidling og nettverksbygging. Vi anbefaler videre at det utvikles et kompetanseprogram om samisk kunst og kultur som rettet mot kulturvirksomhetene i Norge. Kartleggingen har vist stor interesse og høyt engasjement for samisk kunst og kultur, men også at samiske kulturvirksomheter har begrensede rammer og ressurser, og liten kapasitet til å være rådgivere og kompetanseaktører. Vi anbefaler derfor at det gjennomføres en nærmere utredning av samiske kulturvirksomheter, som både belyser dere kapasitet til å utøve kunst- og kulturvirksomhet, samt deres interesse, potensial og forutsetninger for å være kompetanseaktører og likeverdige samarbeidspartnere.

Prosjektleder i Proba var Ida Gram.