Evaluering av ArtEx

På oppdrag for Talent Norge har Proba samfunnsanalyse evaluert talentutviklingsprogrammet Programme of Excellence in Performing Arts (ArtEx). Talentutviklingsprogrammet er etablert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen på Lillehammer og Norges musikkhøgskole. Programmet skal hjelpe talenter inn i bransjen etter ferdigstilt kunstfaglig utdannelse. Programmet består av de tre søylene fagsamlinger, mentorering og coaching.

Formålet med evalueringen har vært å vurdere virkningen av programmet for de som har deltatt, samt vurdere de ulike elementene i programmet, og hva som fungerer godt og hva som eventuelt bør endres.

De overordnede problemstillingene er:

  • Hva er erfaringene med programmets innhold, herunder hvilken kunnskap om talentutvikling har programmet bidratt til?
  • Hva er effekten av å delta for deltakerne?
  • Er det endringer som bør gjøres i programmets innhold og form?

Evalueringen baserer seg på dokumentgjennomgang og intervjuer med involverte aktører. Vi har også gjennomført en enkel spørreundersøkelse blant tidligere og nåværende deltakere.

Vi finner at deltakerne i all hovedsak er fornøyde med ArtEx, og har fått personlig og karrieremessig utbytte av programmet. Det er imidlertid vanskelig å måle virkningene av programmet, ettersom flere faktorer spiller inn på deltakernes karriereutvikling. Videre er det stor variasjon i deltakernes grad av tilfredshet med de ulike søylene som programmet består av.

Vi finner at de rekrutterte deltakerne har et høyt kunstnerisk nivå. Rekrutteringsprosessen beskrives som en viktig og krevende oppgave, men har blitt noe enklere etter hvert som programmet har blitt mer etablert. Vi erfarer at det er ønskelig med en lengre rekrutterings- og oppstartsprosess, for å kunne gjennomføre bedre utvelgelsesprosesser. Vi finner at programmet har et sterkt elitepreg med sin ambisjon om at involverte aktører skal være «de beste av de beste». Dette gjelder både deltakere, mentorer og øvrige bidragsytere. Vi erfarer imidlertid at elitefokuset kan medføre at kvaliteten på programmet blir lavere, ettersom «de beste» i mindre grad har mulighet til å forplikte seg.