Nytt prosjekt: Kartlegging av opplæringstilbud til nyankomne ungdommer

Et godt opplæringstilbud til unge, nyankomne flyktninger er viktig for at de skal fullføre videregående opplæring og få varig arbeidslivstilknytning. Fra tidligere er det kjent at det er stor variasjon i tilbudet på tvers av kommuner og fylkeskommuner. Flere hendelser de siste årene gjør at det er behov for mer kunnskap om tilbudet til denne gruppen. Ny integreringslov, stor tilstrømming av flyktninger, primært fra Ukraina, og utydelige ansvarsforhold mellom kommune og fylkeskommune gjør at det er behov for mer kunnskap om opplæringstilbudet og hvordan det brukes.

I dette prosjektet skal vi kartlegge opplæringstilbudet til unge, nyankomne flyktninger i alderen 15–18 år, på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Prosjektet skal belyse hva som er utfordringer og barrierer for å etablere slike opplæringstilbud, og hva som kan forklare at unge, nyankomne flyktninger ikke deltar i opplæringstilbud. De viktigste datakildene er spørreundersøkelser, casestudier og registerdataanalyse. Prosjektet gjennomføres i perioden mai–november 2023 og i samarbeid med Ideas2Evidence.

Prosjektleder i Proba er Ida Gram.