Nytt prosjekt: Følgeevaluering av midlertidige lovendringer som følge av høye ankomster av fordrevne fra Ukraina

For å øke kapasiteten til å ta imot fordrevne fra Ukraina og bidra til at de kommer raskt i arbeid, er det vedtatt en del midlertidige lovendringer. Endringene ble først vedtatt i 2022 med varighet til 1. juli 2023, men regjeringen har foreslått en forlengelse.

De fleste endringene sikter mot å redusere kravene som stilles for ulike kommunale velferdstjenester og for bruk av eiendommer til boligformål. I tillegg gjør lovendringene at personer som kommer med kollektiv beskyttelse ikke har helt de samme rettighetene og pliktene til deltagelse i henhold til introduksjonsloven som asylsøkere.

I prosjektet skal vi analysere om lovendringene har virket etter hensikten, og da særlig om de faktisk har bidratt til at kapasiteten til bosetting har økt. Videre skal vi vurdere om man heller burde innført andre tiltak, om noen av endringene bør gjøres permanente, og om den lovtekniske løsningen og lovgivningsprosessen har fungert godt.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Advokatfirmaet Lund & Co DA. Det skal avsluttes 1. mars 2024. Prosjekteder i Proba er Audun Gleinsvik.