Nytt prosjekt: Evaluering av utvidet rett til videregående opplæring

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Frischsenteret og Proba evaluere gjennomføringen av flere foreslåtte endringer i opplæringsloven. Retten til videregående opplæring for ungdom og voksne skal utvides slik at den gjelder fram til oppnådd studie- eller yrkeskompetanse, uavhengig av alder eller om man tidligere har benyttet seg av sine rettigheter til videregående opplæring. Det betyr blant annet at de som trenger mer tid enn tre år, eller de som ikke består i ett eller flere fag, skal få mer opplæring slik at de kan fullføre og bestå den videregående opplæringen. Det skal også innføres en rett til fag- og yrkesopplæring for personer som har studie- eller yrkeskompetanse fra før. Videre er det foreslått endringer i studiestøtten ved at retten til slik støtte ikke lenger vil være knyttet opp til foreldres inntekt for unge mellom 21 og 25 som tar videregående opplæring.

Evalueringen vil spesielt fokusere på hvordan lovendringene påvirker andelen som er i utdanning og fullføringsgraden blant de tre målgruppene: Unge voksne uten fullført videregående opplæring, voksne uten fullført videregående opplæring og voksne som har fullført videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Vi skal også evaluere implementeringen av lovendringene i opplæringssektoren. De viktigste forskningsmetodene er registerdataanalyser, spørreundersøkelser og intervjuer.

Prosjektet ledes av Nina Drange ved Frischsenteret. Øvrige prosjektmedarbeidere er juristene Helga Aune og Anja E. Jacobsen i EY, Oddbjørn Raaum fra Frischsenteret, Lars Kirkebøen fra SSB og Ida Gram og Jens Plahte fra Proba. Kontaktperson i Proba er Ida Gram.