Nytt prosjekt: Barn og unges erfaringer med rasisme og diskriminering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har tildelt Proba oppdraget med å undersøke erfaringer med rasisme og diskriminering blant barn og unge i alderen 13–24 år. Prosjektet skal bidra til å øke forståelsen av slike erfaringer, hvilke arenaer det skjer på og hvem som er involvert når det skjer. Videre er det sentralt i prosjektet å undersøke hvordan barn og unge håndterer slike opplevelser, og hvilke konsekvenser de oppfatter at det har. Prosjektet skal munne ut i anbefalinger om hvilke tiltak og innsatser som er egnet for å bekjempe rasisme og diskriminering mot barn og unge. Anbefalingene skal i stor grad bygge på barn og unges egne ønsker for slike tiltak og innsatser.

For å løse oppdraget vil vi for det første gjennomføre en rekke gruppeintervjuer og individuelle intervjuer med barn og unge. Videre skal vi intervjue lærere og minoritetsrådgivere for å få et bedre innblikk i hvordan hendelser med rasisme og diskriminering håndteres i skolesammenheng. I prosjektet vil vi også, i samarbeid med Kantar, gjennomføre en bred tverrsnittsundersøkelse blant unge i alderen 16–24 år.

Barn og unges medvirkning vil være svært sentralt i prosjektet. Anbefalingene vi utleder fra datainnsamlingen, vil til slutt forankres ytterligere hos målgruppen gjennom arbeidsverksteder («workshops») med barn og unge i prosjektets avsluttende fase.

Prosjektet har oppstart 30.august 2022 og vil pågå frem til 1.desember 2023. Prosjektleder i Proba er Jens Lunnan Hjort.