Nytt prosjekt: Kunnskapsgrunnlag om etterlevelse av opplæringsloven

Kunnskapsdepartementet utarbeider ny opplæringslov, som skal erstatte dagens Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Utdanningsdirektoratet skal planlegge og iverksette tiltak for å støtte kommuner, fylkeskommuner og skoler i arbeidet med å bruke, tolke og forstå den nye loven og forskriften til loven.

Proba fått i oppdrag å framskaffe kunnskap om hvor godt dagens regler overholdes, hvilke regler som oftest brytes, hva som er hindringene for etterlevelse, hva som kjennetegner fylkeskommuner, kommuner og skoler med høy henholdsvis lav grad av etterlevelse, og hvor godt støtten til implementering av regelverket hittil har fungert. Det skal også utarbeides forslag til tiltak for å sikre regeletterlevelse. Utdanningsdirektoratet skal bruke kunnskapsgrunn­laget til å vurdere hvilke tiltak som skal igangsettes for å sikre etterlevelse av ny opplær­ingslov.

Det skal gjennomføres case-studier i åtte kommuner og to fylkeskommuner, som skal gi innsikt i en rekke forhold og faktorer som påvir­ker regeletterlevelse. Videre vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse på nasjonalt plan rettet mot kommuner og fylkeskommuner, som blant annet vil underbygge general­iseringer fra case-studie-resultatene. Utover dette vil vi basere oss på en rekke skriftlige kilder, både eksisterende forskning og utredninger og dokumentasjon slik som tilsyns- og tilstandsrapporter. Vi vil også gjennomføre intervjuer hos samtlige statsfor­valtere.

Jurist Helga Aune ved EY er samarbeidspartner og underleverandør for Proba. Prosjektleder i Proba er Jens Plahte.