Nytt prosjekt: Kunnskapsinnhenting til utredning av Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis hjelpetjeneste for barn og unge opp til 18 år som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Svarnettverket består av barnevernvakter i Norge. Bufdir utreder alarmtelefonen. På oppdrag for Bufdir skal Proba innhente kunnskap til dette utredningsarbeidet.

Prosjektet er todelt. Vi skal kartlegge erfaringer med andre hjelpetelefonordninger og lignende tiltak på ulike digitale plattformer i Norge og ordninger tilsvarende Alarmtelefonen for barn og unge i Danmark og Sverige. Videre skal vi innhente innspill fra barn og unge i Norge om deres behov og erfaringer med bruk av Alarmtelefonen, samt andre hjelpetelefonordninger og lignende løsninger.

I tillegg til en gjennomgang av eksisterende hjelpetelefoner vil vi gjennomføre intervjuer med ansatte i Alarmtelefonen for barn og unge og andre hjelpetelefoner. Vi vil også intervjue kunnskapsaktører og representanter fra organisasjoner som arbeider for barn og unge.

Vi vil i tillegg gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot unge over 15 år, og intervjue unge over 15 om hvilke erfaringer og behov de har med Alarmtelefonen og tilsvarende hjelpetelefoner.

Prosjektet vil ferdigstilles i august 2021. Prosjektleder er Tonje Bentzen.