Nytt prosjekt: Evaluering av pilot som skal teste ut raskere saksflyt og prosess for retur til hjemlandet:

Vi har fått i oppdrag å følgeevaluere et pilotprosjekt UDI, UNE og Politiets utlendingsenhet skal gjennomføre i 2014-2015. Formålet med prosjektet er at asylsøkere med avslag på asylsøknaden skal returnere raskt og på ordinær måte etter at avslaget er mottatt. Som del av piloten skal det settes inn ulike tiltak mot asylsøkere som kommer fra land der andelen som får avslag på søknaden er stor. Piloten skal teste ut flere konkrete tiltak som kan bidra til økt retur, blant annet strategisk mottaksplassering, differensiert returarbeid i mottakene, tydeligere informasjon til asylsøkere, vedtakssamtaler gjennomført av saksbehandlere, økt fokus på ID-arbeid og økt samarbeid gjennom en operativ koordineringsgruppe med medlemmer fra UDI, UNE og PU. Følgeevalueringen skal gi en løpende vurdering av gjennomføring, resultater og effekter, slik at justeringer og endringer kan gjøres underveis.

Følgeevalueringen gjøres på oppdrag for Utlendingsdirektoratet. Prosjektleder er Trude Thorbjørnsrud.