Nytt prosjekt om bruken av gradert uførepensjon

I Norge er det rundt 300 000 uførepensjonister, hvorav om lag 18 prosent har en gradert ytelse. Flere undersøkelser tyder på at det er flere blant uførepensjonistene som har en viss arbeidsevne, og som ønsker å jobbe. De siste årene har det blitt lagt stor vekt på arbeidsrettet aktivitet for sykmeldte, og andelen av sykmeldingene som er graderte har økt en god del. Det samme har imidlertid ikke skjedd for uførepensjon.

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet skal Proba belyse situasjonen for personer som får gradert uførepensjon. Er vedtak om gradert uførepensjon framfor 100% uførepensjon avhengig av hvorvidt brukeren allerede har et arbeid? Hva skjer med de som får gradert uførepensjon når det gjelder arbeid i de påfølgende årene, i hvilket omfang endres graderingen, hvor mange fortsetter i en jobb de allerede hadde, og hva er kjennetegnene ved arbeidsplassene? Vi skal også undersøke oppfølgingen fra Arbeids- og velferdsetaten etter tilståelse av gradert uførepensjon. Hvordan legges det til rette for at de med gradert uførepensjon kan utnytte sin restarbeidsevne?

Vi skal i hovedsak benytte analyse av registerdata for å besvare problemstillingene, men vi vil også gjennomføre gruppeintervjuer med ansatte i NAV.

Kontaktperson: Helene Berg