NYTT PROSJEKT – Evaluering av Husbankens kommunesatsing: Boligsosiale utviklingsprogrammer

Kommunesatsingen med boligsosiale utviklingsprogrammer har vært Husbankens hovedsatsing på det boligsosiale området siden 2009. Satsingen gjennomføres av regionkontorene i Husbanken, som har inngått samarbeidsavtaler med kommunene med de største boligsosiale utfordringene.

Proba skal i samarbeid med Fafo evaluere satsingen. Den overordnede problemstillingen er: Har Husbankens kommunesatsing bidratt til større måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet i kommunene? En viktig hensikt med evalueringen er å undersøke om innsatsen har ført til aktivitet i kommunene som ikke ville blitt utløst uten deltakelse i satsingen, og hvorvidt aktivitet og tiltak som er iverksatt i kommunene er bærekraftig over tid. Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kontaktperson: Lars-Erik Becken